Vandløbspleje.

skalapæle, nedramning, hydraulisk hammer, åmandskursus, gps præcisionsmåling, måling, kote, bundkote, bredsiden, kronekant, entreprenørfirma, mejekurv, maskinoprensning, grødeskæringsbåd, håndoprensning, grødeskæring, motorklipper, manuel vedligeholdelse, le og greb, miljøvenlig vandløbspleje, Praktisk grødeskæring, Åmand, aamand, vandløbsvedligeholdelse, grødeskæring, oprensning af grøfter, oprensning af bæk, restaurering af vandløb, b1, b2, b3, b4, målsætning, vandområder, skærpet målsætning, generel nålsætning, lempet målsætning, vandkvallitet, gyde og opvækstvand, yngelopvækst, høj målsætning, 2 m bræmme, pinsvineknop, slagleklipper,
 

Nordjysk vandløbspleje er et entreprenørfirma der udfører praktisk grødeskæring i vandløb for kommuner, landmænd og private bredejere. Vedligeholdelsen udføres ved håndoprensning med le og greb, grødeskærebåd og maskinoprensning med mejekurv.

 

I vinterhalvåret nedrammer vi skalapæle med hydraulisk hammer, og fortager GPS præcisionsmåling med Trimble udstyr.

 

Firmaet har mere end 40 års erfaring i branchen og beskæftiger 2 - 4 åmænd.

 

Vore åmænd har gennem årene opnået en god rutine med vandløbsvedligeholdelse og vi har alle gennemgået å-mandskurser i praktisk grødeskæring.

Åmanden kender vandløbenes natur og vandløbenes betydning i miljømæssig sammenhæng, det være sig vandplanternes betydning for vandmiljøet, vandføringsevnen og vandkvaliteten.

Vandløbene vedligeholdes i henhold til regulativer og afpasset til vandmængden, vandhastighed og afstrømningsforhold. Dertil kommer sæsonmæssige udsving fra år til år, jordbundsstrukturens sammensætning, menneskeskabte forhold - og ikke mindst påvirkningen fra planter og træers udbredelse langs vandløbet.    

  

Love vedrørende vandløb

Generelle målsætninger for vandløb

 Lovens formål:

  • at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand.
  • Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.
  • Lovens regler om vandløb finder også anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Hvem har ansvaret:    

Kommunerne administrerer de fleste bestemmelser: De fører tilsyn, giver tilladelser og afslag, udfører vandløbsvedligeholdelse og udarbejder vandløbsregulativer.

Skov- og Naturstyrelsen har det overordnede ansvar.

 

Bræmmer.   Afstandskrav ved vandløb.

1. juli 1992 trådte en ny lov om naturbeskyttelse i kraft. Loven medførte en ændring i Vandløbslovens § 69, og fra denne dato må der i landzone ikke længere dyrkes, plantes eller foretages jordbehandling i en bræmme på 2 m langs naturlige eller højt målsatte vandløb og søer.

Naturlige vandløb er de vandløb, der har eksisteret fra naturens hånd, uanset om der er foretaget regulering af vandløbet, og uanset om vandløbet er privat eller offentlig.

Bestemmelserne gælder ikke rørlagte strækninger af vandløb.

Bræmmerne må gerne afgræsses langs vandløb, men når det sker med løsgående dyr, skal der anbringes hegn 1 m fra kronekanten.

 

 

Nordjysk Vandløbspleje i arbejde v/Hans Kristian Knudsen

 

Håndoprensning.

Vandløbspleje

Transporten ud til vandløbet.

Det er nødvendigt at have en bil til at transportere sig rundt, idet der ofte kan være langt mellem hjem og arbejdssted.

Det er praktisk at anvende en trailer til at medbringe redskaber, værktøj, grødespærringer, waders, regntøj og skiftetøj.

Solsbæk Å, Sæby, Frederikshavn kommune

Naturen kan være storslået.

Det er ofte vi møder den uberørte moder natur.

Dorthea oplægger grøden på bredsiderne, efter at farmand  har skåret en snoet strømrende lidt foran.

Landvad bæk, Hjallerup, Brønderslev kommune

 

Åmanden sliber leen.

Det er vigtigt at værktøjet er tip top i orden inden grødeskæringen påbegyndes.

Lygtebækken, Brønderslev kommune

Manuel grødeskæring med le.

Grødeskæringen tilrettelægges således at den afskårne grøde straks lægges op på bredsiderne.

Ikke noget med store dynger af grøde der driver ned af vandløbene.

Åmanden er Mohammed.

Vad bæk, Hallund Brønderslev kommune

Manuel grødeskæring med motor-le.

Grødeskæringen med motor-le kan med fordel anvendes i vandløb med meget lidt vand og med kragtig vækst af tagrør.

Åmanden er Dorthea.

Tversted Å, Hjørring kommune

 

Pindsvineknop i vandløbet

Grødeskæring med le.

Åmanden er Keld.

Solbjerg Å, Øster Jølby, Morsø kommune

 

Gul iris i vandløbet.

Grødeskæring med le.

Åmanden er Keld.

Hjallerup Å, Dronninglund, Brønderslev kommune

 

 

Dueurt i vandløbet

Grødeskæring med le.

Gerndrupgrøften, Hallund, Brønderslev kommune

 

Frokost i det fri.

Det er vigtigt at spise meget og indtage rigelig med væske.

Åmandens arbejde er fysisk krævende.

 

Mejerigrøften, Serritslev , Brønderslev kommune

Maskinoprensning

For at komme ud til vandløbene med den 9 tons tunge larvebåndmaskine anvender vi ofte en traktor med blokvogn.

Vi medbringer samtidigt ekstra skovle, diesel og reservedele. 

 

Oprensning med mejerkurv.

Mejerkurven beskærer vegetationen på sider og bund meget skånsomt.

Det afskårne grødemateriale oplægges på bredsider. 

Energisparende vedligeholdelse metode.

Larvefødderne trykker med ca. 0,3 kg/cm2 , hvilket svarer til hvad en  voksen person træder.

Maskinfører er Tony.

Hofmann vandløbet, Brovst, Jammerbugt kommune

Slagleklipper i tagrør

Knusning af vegetation på vandløbssiderne udføres kun, hvor det er specielt påkrævet, f. eks hvor vandspejlet står meget højt og hele profilet skal udnyttes til at bortlede vand.

En energikrævende vedligeholdelse metode.

Maskinfører er Tony.

Hofmann vandløbet, Brovst, Jammerbugt kommune

   
  Grødeskæringsbåd

Før !

Pindsvineknop og brøndkarse i vandløbet

Grødeskæring med båd.

Bådfører er Hans.

Lyngbro bæk, Øster Jølby, Morsø kommune

 

 

Efter !

Efter oprensning og uddybning.

Lyngbro bæk, Øster Jølby, Morsø kommune

 

  Skalapæle

Nedramning af skalapæl.

Skalapælen nedrammes med hydraulisk hammer.

Pælen neddrives lodret mindst 2 meter under vandløbsbunden og så tæt på brinken, at der ikke løber vand mellem pæl og brink.

"Pælebankeholdet" er  Keld og Hans

Vien bæk, Vogn, Hjørring kommune

 

Ny skalapæl.

 Kjul å, Åbyen, Hjørring kommune

 

   
   
  Vandløbenes konditioner

Rødel træer langs vandløbene burde være en selvfølge.

Det giver skygge i sommervarmen til fisk, dyr og fugle.

 

Gjerndrup grøften, Øster Brønderslev

Det er ikke alle beskåret, at have et vandløb tæt på stuehuset.

En fin kombination mellem mennesker og miljøvenlig vandløbspleje.

Bemærk at vandløbet er nænsomt sikret mod sammenskridning ved hjælp af faskiner. 

Guldagerhede bæk, Guldager, Hjørring

Mulepumpe.

Landbruget tager vand til husdyrene.

Ulvhøj bæk Serritslev

Før !

Hvor er vandløbet ?

Et spørgsmål åmanden tit stiller sig selv, når han ankommer til vandløbet.

Rakkeby Å, Harken, Hjørring kommune

 

 

Efter !

Vandløb efter grødeskæring med le.

Rakkeby Å, Harken, Hjørring kommune

Strømfald; træspang af egeplanker - det virker.

Åstrup Møllebæk, Hjørring

Et dejligt lille strømfald, et af naturens egne påfund.

Vellingshøj bæk, Højene

Kæmpe-Bjørneklo langs vandløb

(klik, hvis du vil vide mere)

Kæmpe-Bjørnekloen kaldes i dag for Damarks mest frygtede landskabsukrudt.

Mogbækken , Hjørring