Generelle målsætninger for vandløb.

Alle vandområder er tildelt en af følgende målsætninger:
 1. Skærpet målsætning:
  Områder, som i særlig grad skal beskyttes mod kulturpåvirkninger.
  Det forudsættes generelt, at der ikke sker nogen påvirkning af det naturlige dyre- og planteliv.
 2. Generel målsætning:
  Områder, som skal være upåvirkede eller kun svagt påvirkede af kulturbetingede faktorer. Vandområder, som ikke specifikt er nævnt i vandkvalitetsplanen, har som udgangspunkt en generel målsætning.
 3. Lempet målsætning:
  Områder, som tillades væsentligt påvirkede af aktiviteter, som kan reguleres gennem regionplanen.

 

  Fiskevand Kvalitet Ørreder pr. 100 m2 Vandløbs-vedligeholdelse Ny rørlægning
Høj målsætning A Særligt interesseområde Afhængig af øvrig målsætning Afhængig af øvrig målsætning Afhængig af øvrig målsætning Tillades ikke
B1 Gyde- og yngel- opvækst-vand for laksefisk I

 

I-II, II

100-300 yngel Miljøvenlig Tillades normalt ikke
B1 Yngelopvækstvand for laksefisk I-II

 

II

50-100 yngel Miljøvenlig Tillades normalt ikke
B2             Opvækst- og opholds-vand for laksefisk I-II

 

II

10-50 store Miljøvenlig Tillades normalt ikke
B3 Karpe-fiskevand II

 

II-III

- Miljøvenlig Tillades normalt ikke
B4              Vand-løb med varieret dyre- og planteliv I-II, II - Miljøvenlig Tillades normalt ikke
Lav målsætning C Vand-afledning Æstetisk tilfredsstillende - - -
D Spilde-vands-afledning Æstetisk tilfredsstillende - - -
F Okkerbelastet Æstetisk tilfredsstillende - - -

 

Målsætningstype Målsætning Definition Krav til forureningsgrad
Skærpet målsætning Særligt naturområde I-II eller bedre
Basismålsætning / generel 
målsætning 
B0  Alsidigt dyre- og planteliv  II eller bedre
  B1  Gyde- og yngelopvækst-
område for laksefisk 
II eller bedre
  B2   Laksefiskvand II eller bedre
  B3  Karpefiskvand II-III eller bedre
Lempet målsætning  Kun afledning af vand II-III eller bedre
  Påvirket af spildevand II-III eller bedre
  Påvirket af grundvands
indvinding 
II-III eller bedre
  Påvirket af okker ingen krav
Målsætninger for vandløb.Saprobiesystemet
Forureningsgrad 1 Praktisk talt uforurenet
Forureningsgrad 1 - 2 Overgangsform
Forureningsgrad 2 Svagt forurenet
Forureningsgrad 2 - 3 Kritisk forurenet
Forureningsgrad 3 Stærkt forurenet
Forureningsgrad 3 - 4 Overgangsform
Forureningsgrad 4 Overordentlig stærkt forurenet


Forureningsgrad
 Faunaklasse
Biologisk vandløbskvalitet
Definition
I
7
Særdeles god Praktisk talt uforurenet
I-II
Meget god Overgangsform
II
God Ret svagt forurenet
II-III
4
Noget forringet Overgangsform
III
Ringe Ret stærkt forurenet
III-IV
2
Meget ringe Overgangsform
IV 
Særdeles ringe Meget stærkt forurenet
Forureningsgrader og faunaklasser - Sammenhæng mellem forureningsgrad (saprobiesystem) og faunaklasse (DVFI).

 

 

Dansk Vandløbs Faunaindeks (DVFI)
Fauna klasse 1 Ensidigt eller manglende dyreliv
Fauna klasse 2 -
Fauna klasse 3 -
Fauna klasse 4 -
Fauna klasse 5 -
Fauna klasse 6 -
Fauna klasse 7 Meget varieret dyreliv

 

De fysiske forhold

Gydeområder for laksefisk (B1-målsætning)
Gydeområder skal have en bund af grus og småsten (1-10 cm med overvægt af partikler på 1-4 cm). Rummene mellem gruspartiklerne skal være frie - der må ikke være aflejringer af silt, sand eller okker.
Strømhastigheden i gydeområdet skal være tilstrækkelig til:
a: at friholde gruspartiklerne for aflejring af fint sediment.
b: at sikre en tilstrækkelig effektiv vandgennemstrømning gennem porerne mellem gruspartiklerne. Under gydningen er den optimale strømhastighed mellem ca. 30 og ca. 75 cm/s. Under æggenes udvikling er de optimale strømhastigheder forskudt mod højere værdier, mest i vandløb med synligt suspenderet stof.
Der skal være passage til gydeområderne ved opstemninger og lignende anlæg.

Yngelopvækstområde for laksefisk (B1-målsætning)
I yngelopvækstområder skal der være læområder i umiddelbar nærhed af områder med strøm, optimalt mellem 25 og 50 cm/s. Læområderne kan være grødebanker (optimalt "vandranunkeltypen") og større eller mindre sten, fordelt over vandløbets bund. Læområderne skal kunne give skjul såvel fra siden som fra oven. Vanddybden er optimalt fra ca. 10 til ca. 30 cm.

Laksefiskevand (B2-målsætning)
I laksefiskevand skal der være læområder, der kan rumme større laksefisk. Læområderne skal være i umiddelbar nærhed af områder med strøm, optimalt mellem 25 og 50 cm/s. De bedste læområder for større laksefisk er underskårne brinker samt grødebanker af "vandranunkeltypen". Også områder bag større sten kan fungere som læområder, dersom vandoverfladen er uigennemsigtig på grund af turbulens. Endelig kan høller fungere som læområder. Den optimale vandybde er 30 cm og opefter.

Karpefiskvand (B3-målsætning)
Der må i disse vandløb være læområder og skjulesteder, f. eks. i form af grødevækst langs vandløbets bredder eller i form af tæt rodnet af el. Gode områder for ål er også faskiner og områder med mudderaflejringer. Hvor vandløbene skal kunne rumme andre fiskearter (gedde, aborre, skalle), skal der i yngletiden være adgang til områder med stillestående eller næsten stillestående vand.

 

 

Ørreden som indikatororganisme

I vandløb med målsætningen B1 og B2, er især ørreden indikatororganisme for, om tilstanden er tilfredsstillende. Gennem kendskab til, hvor mange ørreder der kan være i et ideelt vandløb ("naturvandløb"), kan man ud fra tætheden af ørreder (hvor mange er der pr. 100 m²) sige noget om, hvor god tilstanden er, især hvor gode de fysiske forhold er. Hvor mange ørreder, der kan være i et godt vandløb fremgår af tabel.

Ørredtype Vanddybde Optimal tæthed / 100m²
yngel  < 10 cm 300
½-års 10-15 cm 75
1-års  15-40 cm 30
2-års > 40 cm 10
Optimale dybder og tætheden for forskellige ørredtyper. 
 

 

 

 

Målsætning for søer.

Kvalitetsmål: 

Klarhed målt som sommer- sigtdybde i meter

A1 Særligt interesseområde Bunddybde eller > 3 meter
A2 Badevand 2-3 meter
B Naturligt og alsidigt dyre- og planteliv >1-3 meter
C1 Sø påvirket af spildevand >0,5 meter
C2 Dyrkningsbelastet sø/fuglereservat >0,5 meter
 A - Skærpede målsætninger
B - Generelle målsætninger
C- Lempede målsætninger

Skærpede målsætninger – A
Søer kan målsætttes med skærpede krav på steder, hvor særlige naturværdier ønskes beskyttet (A1), eller hvor søerne skal kunne anvendes til badning (A2). Målsætning A1 anvendes typisk for søer, som ønskes helt eller næsten upåvirkede af menneskelige aktiviteter. Det kan være, fordi særlige plante- og dyrearter eller hele samfund ønskes bevaret, eller fordi en sø ønskes anvendt til naturvidenskabelig forskning. Målsætning A2 anvendes for søer, hvor der ønskes mulighed for badning eller andre aktiviteter, der stiller krav til hygiejnen. Målsætning A1,2 anvendes, hvor særlige naturværdier ønskes beskyttet, og hvor søen også skal kunne benyttes til badning.

Generelle målsætninger – B
Søer med en generel målsætning skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Generelt gælder det, at udledning af forurenende stoffer ikke må medføre ændringer af de fysiske, kemiske og biologiske forhold. Dyre- og plantelivet skal således være upåvirket eller kun svagt påvirket af ændringerne.

Til vurdering af, om dyrelivet er naturligt og alsidigt, fokuseres på fiskebestanden. Der skal være mulighed for forekomst af naturligt hjemmehørende arter, og fiskebestanden skal

være harmonisk sammensat med hensyn til størrelsesfordeling og andel af byttefisk og rovfisk. En B-målsat sø skal som hovedregel kunne rumme rodfæstede undervandsplanter. I lavvandede søer bør betingelserne for vandplanter være til stede overalt i søen. I dybere søer skal betingelserne for forekomst af vandplanter være til stede på flere meter dybt vand.

For at dyre- og plantelivet kan være naturligt og alsidigt, skal der være en god gennemsigtighed (sigtdybde) i søvandet om sommeren. Alle søer er derfor målsat med krav om en bestemt sigtdybde, beregnet som gennemsnit af mindst fem målinger i perioden ultimo april til primo oktober. Sigtdybden bliver dårligere, jo flere alger der er i søvandet. Tilførsel af næringssalte, især fosfor, fremmer algevæksten, og derfor kan det være nødvendigt at nedbringe fosfortilførslen fra forskellige belastningskilder, for at målsætningen kan opfyldes.

Lempede målsætninger – C
Målsætninger med lempede krav bruges for søer, hvor man tillader en væsentlig påvirkning af spildevandstilførsel (C1) eller dyrkning (C2). Ingen søer i amtet er omfattet af en lempet målsætning.

 

 

 

Recipientkvalitetsmålsætninger

Mål for vandkvaliteten

 

Vandløb

Søer 

Fjord og hav

Skærpet målsætning  

 

 

 

 

A: Vandløb med særlige plante og dyrearter.

Naturvidenskabelig forskning.

A: Særlige naturvidenskabelige interesseområder.

B: Badevand 

 

- Marinbiologiske interesseområder

-  Naturvidenskabeligt referenceområde

- EU-fuglebeskyttelses-
område 

- Badeområder Vildtreservater 

- Områder med vanddybde på mindre end 3 m (ålegræsbæltet)

Basis målsætning

B1: Gyde og yngelvækstvand.

B2: Laksefiskevand.
Vandløb, der skal kunne anvendes som opvækst og opholdsområde for ørred og andre laksefisk.

B3: Karpefiskevand.
Vandløb, der skal kunne anvendes som opholds og vækstområde for ål, aborre, gedde og karpefisk.

B4: Naturligt og alsidigt dyre og planteliv (uden fiskeinteresse).

 

B: Naturligt og alsidigt plante og dyreliv - Naturligt og alsidigt plante og dyreliv.

Lempet målsætning

C: Vandløb, der alene skal anvendes til afledning af vand.

D: Vandløb, påvirket af spildevand.

E: Vandløb, påvirket af grundvandsindvinding.

F: Vandløb, påvirket af okker.

 

C1: Sø, påvirket af spildevand.

C2: Sø, påvirket af næringssaltbelastning fra dyrkede arealer.

 

Havneområder, klappladser, genudlægningsområder for undermålsmuslinger.